Prezes zarządu Gminnej Spółki Wodnej Raszyn w sprawach dotyczących działalności statutowej spółki zaprasza w środy od godziny 15:00 do godziny 17:00 do siedziby spółki ul. Warszawska 95, 05-090 Jaworowa, "Dom Rolnika" pok. 3 (parter). W sprawach pilnych kontakt:  kom. 662 656 826, lub mail: sekretariat@swraszyn.waw.pl


Statut

Gminnej Spółki Wodnej Raszyn

przyjęty przez

Walne Zgromadzenie Delegatów

w dniu 16 maja 2012 roku

Uchwałą Nr 8/2012

zmieniony uchwałą Nr 2/5/2014

Walne Zgromadzenie Delegatów

w dniu 22 maja 2014 roku

*

w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz.1229) z późniejszymi zmianami.

Rozdział I - Postanowienie ogólne

Rozdział II - Cele Spółki oraz środki do ich osiągnięcia

Rozdział III - Prawa i obowiązki członków

Rozdział IV - Organy Spółki

Rozdział IVa - Organy Spółki –Walne Zgromadzenie

Rozdział IVb - Organy Spółki - Zarząd

Rozdział IVc - Organy Spółki – Komisja Rewizyjna

Rozdział V - Nadzór i kontrola nad działalnością Spółki

Rozdział VI - Rozwiązanie Spółki

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

Załącznik do Statutu Spółki Wodnej Raszyn

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Spółka Wodna nosi nazwę „Gminna Spółka Wodna Raszyn" i zwana jest dalej Spółką.
 2. Siedziba Spółki mieści się w Dawidach pod adresem: 02-800 Warszawa 93, Dawidy, Biurowiec "HRS Dawidy" parter. lok. 1
 3. Terenem działania Spółki jest obszar Gminy Raszyn.
 4. Spółka tworzona jest na czas nieokreślony.

§ 2

 1. Spółka jest samorządną organizacją zrzeszającą osoby fizyczne i prawne.
 2. Spółka jest osobą prawną.
 3. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
 4. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
 5. Spółka używa pieczątek:
  1. prostokątnej: Gminna Spółka Wodna Raszyn, 02-800 Warszawa 93, Dawidy,  NIP: 534-248-74-62, REGON: 146005725
  2. okrągłej: Gminna Spółka Wodna Raszyn z godłem Raszyna w środku pola,
  3. pieczątek imiennych Członków Zarządu Gminy Raszyn z wymienionymi funkcjami

§ 3

 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki sprawuje Starosta Powiatu Pruszkowskiego zwany dalej Starostą.
 2. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji Starosty o zatwierdzeniu statutu.
 3. Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis lub aktualizację wpisu występuje Zarząd Spółki.

Rozdział II

Cele Spółki oraz środki do ich osiągnięcia

§ 4

Celem Spółki jest:

 1. Zaspokajanie wskazanych prawem wodnym potrzeb w dziedzinie gospodarki wodnej;
 2. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych wraz z wykonywaniem:
  1. cieków szczegółowych - na koszt Spółki,
  2. cieków podstawowych - na zlecenie Skarbu Państwa,
  3. innych robót ziemnych przyjętych na zlecenie;
 3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych;
 4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami;
 5. Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych;
 6. Udzielenie pomocy członkom w sprawach związanych z melioracjami, ochroną wód przez zanieczyszczeniami i gospodarką wodną.

§ 5

Spółka osiąga swe cele w drodze:

 1. Przygotowywania lub opracowywania założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów inwestycji objętych działalnością Spółki;
 2. Wykonania zadań systemem gospodarczym przez członków Spółki;
 3. Zlecania wykonania zadań Związkowi Spółek Wodnych, którego jest członkiem;
 4. Zlecania wykonania zadań jednostkom gospodarczym z uwzględnieniem wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6

Do osiągnięcia celów Spółki służą:

 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków;
 2. Składki pieniężne i inne świadczenia ustalone przez Starostę w drodze decyzji dla osób i jednostek gospodarczych nie będących członkami Spółki a odnoszących korzyści z urządzeń Spółki lub przyczyniających się do zanieczyszczania wód, dla ochrony których Spółka została utworzona;
 3. Wpływy z majątku i zyski z działalności gospodarczej Spółki;
 4. Dotacje udzielane z budżetu państwa;
 5. Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 6. Dotacje lub darowizny innych osób prawnych lub fizycznych.
 7. Środki pozyskiwane z funduszy unijnych i innych programów pomocowych.

§ 7.

 1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków Spółki, ustalane są w wysokości niezbędnej dla wykonania planowanych na dany rok zadań Spółki.
 2. Wysokość składek i innych świadczeń członków oraz zasady ich wyznaczania uchwala Walne Zgromadzenie Spółki proporcjonalnie do korzyści odnoszonych z melioracji posiadanych gruntów.
 3. Terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń, dla poszczególnych członków Spółki wyznacza Zarząd, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.
 4. Za ściąganie składek członkowskich oraz odbiór wykonania innych świadczeń odpowiada Zarządu Spółki.
 5. O wysokości składek i terminie ich opłacania oraz o rodzaju i sposobie wykonywania innych świadczeń Zarząd zawiadamia pisemnie członków Spółki lub Sołtysów oraz inne osoby, którym zostanie zlecone wykonanie tego zadania.
 6. Należności Spółki z tytułu braku wykonania innych świadczeń w zakresie i warunkach wyznaczonym w wezwaniu mogą być wykonane na koszt wzywanego przez Zarząd Spółki.
 7. Sposób wyznaczania wartości innych świadczeń uchwala Walne Zgromadzenie Spółki.
 8. Zaległe należności Spółki z tytułu składek lub innych świadczeń wyznaczone w wezwaniu podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w oparciu o przepisy o egzekucji należności podatkowych.
 9. Walne Zgromadzenie Spółki może umorzyć płatności lub wykonanie innych świadczeń przez członka Spółki lub takie uprawnienie przekazać w drodze uchwały na Zarząd.

§ 8

Składki pieniężne i inne świadczenia osób i jednostek gospodarczych o których mowa w § 6 pkt.2, ściągane są na podstawie ugody zainteresowanych stron lub decyzji Starosty wydanej na wniosek Spółki.Przy planowaniu zadań Spółki na dany rok oraz ustalaniu wysokości składek i innych świadczeń członków Spółki uwzględnia się wysokość składek pieniężnych i inne świadczenia o których mowa w ust. 1.

§ 9

Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, prowadzić działalność gospodarczą dla uzyskania środków na działalność statutową. W szczególności Spółka może wykonywać prace i usługi związane z melioracjami, gospodarką wodną i ochroną środowiska oraz inne określone uchwałami walnego zgromadzenia Spółki.Zyski z działalności o której mowa w ust.1 przeznaczone są w całości na działalność statutową Spółki.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków

§ 10

 1. Członkami Spółki mogą być osoby fizyczne i osoby prawne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez Spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. Listę członków Spółki zawiera załącznik do Statutu.
 2. Przyjęcie do Spółki nowego członka następuje na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu Spółki.
 3. Na wniosek Spółki lub zainteresowanej osoby prawnej Starosta w drodze decyzji może włączyć tą osobę do Spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami dla których Spółka została utworzona.
 4. Następca prawny członka Spółki korzystającego z urządzeń eksploatowanych przez Spółkę wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec Spółki z mocy prawa wodnego. Przyjęcie do Spółki takiego członka i wykluczenie poprzedniego następuje na podstawie oświadczenia następcy prawnego w drodze uchwały Zarządu Spółki regulującej zakres zobowiązań członka przyjętego i wykluczonego.
 5. Wykluczenie członka ze Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu:
  1. rażącego naruszenia obowiązków statutowych lub działania na szkodę Spółki lub rozmyślnego utrudnia działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych Spółki,
  2. szczególnych względów gospodarczych Spółki,
  3. indywidualnego wniosku członka Spółki który nie korzysta z urządzeń eksploatowanych przez Spółkę.
 6. Członek Spółki zbywający nieruchomość lub jej część powinien powiadomić nabywcę o istniejącym obowiązku dotyczącym należności wobec Spółki.

§ 11

 1. Członek Spółki ma:
  1. możliwość korzystania z urządzeń i maszyn Spółki na zasadach określonych przez Zarząd,
  2. możliwość korzystania z innych świadczeń Spółki, w szczególności z porad prawnych lub technicznych, na zasadach określonych przez Zarząd,
  3. prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki, ale zgłoszenie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji Zarządu Spółki.
 2. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o tym, czy w przypadku współwłasności lub współdzierżawy gruntów głos na walnym zgromadzeniu członków i w trakcie wyborów delegatów ma każdy współwłaściciel lub współdzierżawca czy tylko jeden z nich wybrany w trybie ustalonym przez zainteresowanych.
 3. W przypadku gdy organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Członków, członek Spółki ma:
  1. prawo do uczestnictwa i głosu w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
  2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółki,
  3. czynne i bierne prawo wyborcze na delegata Spółki.
 4. W przypadku gdy organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Delegatów, członek Spółki ma:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze na delegata Spółki,
  2. bierne prawo do organów Spółki,
  3. prawo do uczestniczenia i zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Spółki bez prawa głosu.

§ 12

 1. Członek Spółki jest obowiązany do:
  1. stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów Spółki,
  2. terminowego opłacania składek oraz wykonania innych świadczeń wyznaczonych przez Zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Spółki;
  3. udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Spółki;
  4. wypełniania obowiązków wynikających z wyboru do organów Spółki;
  5. zgłaszania wniosków i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy Spółki i realizacji jej celów statutowych;
  6. udostępniania swoich gruntów do wykonania prac niezbędnych dla realizacji zadań statutowych.

§ 13

 1. 1W przypadku gdy organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Delegatów, Delegat ma:
  1. prawo do uczestnictwa i głosu w obradach Walnego Zgromadzeniu Delegatów;
  2. czynne prawo wyborcze do organów Spółki;
  3. bierne prawo wyborcze do organów Spółki o ile jest delegatem z reprezentującym osoby fizyczne.
 2. Pozbawienie delegata Spółki mandatu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia o odwołaniu z funkcji z powodu:
  1. rażącego naruszenia obowiązków statutowych,
  2. działania na szkodę Spółki,
  3. rozmyślnego utrudnia działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych Spółki.

Rozdział IV

Organy Spółki

§ 14

 1. Organami Spółki są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów),
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Członkowie organów Spółki nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz Spółki.
 3. Walne Zgromadzenie może przyznać w drodze uchwały członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
  1. roczne nagrody za szczególny wkład pracy w działalność spółki,
  2. dietę za czas p[racy poświęcony na prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z jej działalnością.
 4. Łączna wartość tych nagród nie może przekroczyć 5% przychodów Spółki uzyskanych w roku poprzedzającym przyznanie nagród.

§ 15

Walne Zgromadzenie Członków zastępuje się Walnym Zgromadzeniem Delegatów w przypadku, jeżeli ilość osób fizycznych będących członkami Spółki przekracza 200.

§ 16

 1. Jeden delegat może reprezentować nie więcej niż 70 członków Spółki będących osobami fizycznymi a łączna ich ilość nie może być mniejsza niż 35 osób.
 2. Delegaci wybierani są w osiedlach i sołectwach na których terenie znajdują się grunty odnoszące korzyści z melioracji.
 3. Do wyboru delegatów uprawnieni są właściciele albo dzierżawcy gruntów będący osobami fizycznymi, których grunty znajdują się w danym sołectwie lub osiedlu.
 4. Członkowie Spółki będących osobami fizycznymi wybierają delegatów w ilościach określonych uchwałą walnego zgromadzenia Spółki. Uchwała ta powinna zapewnić by każdy delegat reprezentował zbliżoną ilość członków Spółki będących osobami fizycznymi.
 5. Walne zgromadzenie Spółki może podjąć uchwałę o wspólnym wyborze delegatów z dwóch lub więcej sołectw lub osiedli mając na względzie by każdy delegat reprezentował zbliżoną ilość członków Spółki będących osobami fizycznymi.

§ 17

Sołtysi z sołectw na których terenie znajdują się grunty odnoszące korzyści z melioracji mają prawo do uczestniczenia w obradach organów Spółki bez prawa głosu, w sytuacji kiedy prawo to nie przysługuje im z wyboru.Przewodniczący Zarządów Osiedli z osiedli na których terenie znajdują się grunty odnoszące korzyści z melioracji mają prawo do uczestniczenia w obradach organów Spółki bez prawa głosu, w sytuacji kiedy prawo to nie przysługuje im z wyboru. Przedstawiciele osób prawnych będących członkami Spółki wybierają swoich delegatów na walne zgromadzenie Spółki w liczbie jeden delegat na 15 osób prawnych. Delegat przysługuje na każdą rozpoczynającą się 15 – tkę członków.

§ 18

 1. Nie można łączyć mandatu delegata reprezentującego członków fizycznych z mandatem delegata reprezentującego osoby prawne.
 2. Delegaci wybierani są na okres pięciu lat.
 3. Kadencja delegatów z wyboru wygasa:
  1. z chwilą ich odwołania przez walne zgromadzenie Spółki,
  2. złożenia przez nich pisemnego zrzeczenia się mandatu delegata na ręce Zarządu Spółki,
  3. śmierci.
 4. W przypadku wygaśnięcia kadencji delegatów z wyboru przeprowadza się wybory uzupełniające na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie do 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu.
 5. W wypadku Walnego Zgromadzenia Członków osoby prawne reprezentuje przedstawiciel legitymujący się pełnomocnictwem.

Rozdział IVa

Organy Spółki – Walne Zgromadzenie

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku.
 2. W terminie do dwóch tygodni Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne zgromadzenie na pisemny wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. co najmniej 1/4 członków Spółki,
  3. co najmniej 1/2 delegatów,
  4. Starosty.
 3. Wniosek o którym mowa w ust.2 powinien zawierać proponowany porządek obrad, oraz uzasadnienie potrzeby zwołania walnego zgromadzenia.

§ 20

 1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółki musi zawierać proponowany porządek obrad oraz informację o terminie i miejscu obrad.
 2. Informację o Walnym Zgromadzeniu przekazuje się do wszystkich członków lub delegatów oraz do Starosty minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia. Zawiadomienie podaje się także do publicznej informacji w formie zwyczajowo przyjętej.
 3. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji współpracujących ze Spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący przedstawiciele tych instytucji mają tylko głos doradczy.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Spółki nie będący delegatami oraz osoby nie będące członkami Spółki.

§21

 1. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
 2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sposób jawny. Na żądanie większości uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zebraniu w momencie głosowania wybór może być dokonany w sposób tajny.
 3. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Protokolant.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie albo odrzucenie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych z działalności Spółki;
 2. udzielenie albo nieudzielenie absolutorium zarządowi Spółki,
 3. uchwalenie planu pracy Spółki oraz jej budżetu niezbędnego do wykonania zadań Spółki,
 4. uchwalenie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Spółki z gruntów odnoszących korzyści z melioracji szczegółowej lub podstawowej,
 5. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu Spółki do ustalonej wysokości,
 6. wybór lub odwołanie członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, delegatów do Związku Spółek Wodnych do którego należy Spółka;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Spółki,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze Związku Spółek Wodnych (z zachowaniem jednego roku wypowiedzenia),
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Spółki z inną Spółką Wodną albo podziału Spółki,
 10. uchwalenie statutu oraz zmian do statutu Spółki,
 11. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania spółki oraz powołania likwidatora,
 12. zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,
 13. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu mienia pozostałego po rozwiązaniu spółki,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Starostę;
 15. upoważnianie Przewodniczącego Zarządu Spółki do zatrudniania pracowników sezonowych na podstawie umowy – zlecenia.

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów (członków).Wyjątek od ust. 1, stanowią uchwały w sprawach ujętych w § 22 ust. 9 – 13. Uchwały te zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów)Na Walnym Zgromadzeniu każdemu członkowi albo delegatowi przysługuje jeden głos z uwzględnieniem § 11 ust. 2.

Rozdział IV b

Organy Spółki - Zarząd

§ 24

 1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
 2. Zarząd jest obowiązany do przedłożenia Staroście uchwał organów Spółki w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
 3. Zarząd Spółki Wodnej ma prawo obciążenia członków Spółki kosztami świadczeń lub prac nie wykonanych przez nich w terminie.
 4. Do właściwości Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki.

§ 25

 1. Zarząd jest wybierany spośród członków Spółki będących osobami fizycznymi na okres 5 lat.
 2. Zarząd Spółki jest 3 osobowy. Wybrany Zarząd wybiera z pośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza i konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu.
 3. Jeżeli członek Zarządu nie może pełnić swej funkcji pozostali członkowie Zarządu zwołują nadzwyczajne walne zebranie Spółki na którym dokonywany jest wybór nowego składu Zarządu. Kadencja tak wybranego Zarządu trwa nie dłużej niż Zarządu wybranego pierwotnie.
 4. Kadencja członka Zarządu wygasa:
  1. z chwilą odwołania go przez walne zgromadzenie Spółki,
  2. złożenia pisemnego zrzeczenia się mandatu członka Zarządu,
  3. śmierci.
 5. Nie udzielenie absolutorium przez walne zgromadzenie Spółki jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

§ 26

 1. Zarząd Spółki zwoływany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Uchwały Zarządu Spółki są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 3. Z posiedzenia Zarządu Spółki sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej lub inne osoby, których udział Zarząd uzna za pożądany.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu Spółki należy w szczególności:

Organizowanie działalnością Spółki w sposób zmierzających do realizacji jej celów statutowych i administrowanie majątkiem spółki,Zwoływanie walnych zgromadzeń Spółki oraz przygotowanie na te zgromadzenia: sprawozdań, planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków a także innych materiałów wymagających rozpatrzenia przez walne zgromadzenie,Wykonanie uchwał walnego zgromadzenia Spółki, Przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskami o włączenie lub wyłączenie członków ze Spółki,Wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz Spółki osób nie będących jej członkami, Wykonanie innych czynności wynikających z zadań spółki, a nie zastrzeżonych dla jej walnego zgromadzenia lub komisji rewizyjnej.

§ 28

 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz dokumenty finansowa podpisują nie mniej niż dwóch z trzech członków Zarządu.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Spółkę reprezentuje przewodniczący Zarządu. Ze swoich decyzji i działań, przewodniczący składa Zarządowi informację na najbliższym jego posiedzeniu.

Rozdział IVc

Organy Spółki – Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalności Spółki i Zarządu Spółki.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierany spośród członków Spółki będących osobami fizycznymi na okres 5 lat.
 2. Komisja Rewizyjna jest 3 osobowa. Wybrana Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie przewodniczącego i konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu.
 3. Jeżeli członek Komisji nie może pełnić swej funkcji pozostali członkowie Komisji zwołują nadzwyczajne walne zebranie Spółki na którym dokonywany jest wybór nowego składu Komisji. Kadencja tak wybranej Komisji trwa nie dłużej niż Komisji wybranej pierwotnie.
 4. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
  1. z chwilą odwołania go przez Walne Zgromadzenie Spółki,
  2. złożenia pisemnego zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej,
  3. śmierci.

§ 31

Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 1. co najmniej raz w roku przed walnym zgromadzeniem kontrola: gospodarki finansowej Spółki, działalności Spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez Spółkę;
 2. sprawdzenie sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd na walne zgromadzenie Spółki;
 3. kontrole Spółki na wniosek Zarządu lub Starosty;
 4. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
 5. zawiadomienie Zarządu Spółki oraz Starosty o uchybieniach stwierdzonych podczas kontroli;
 6. składanie sprawozdania oraz wniosków z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym wniosku w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium zarządowi.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna może na koszt Spółki powołać biegłego księgowego dla sprawdzenia działalności finansowej Spółki, jeżeli prawidłowość prowadzenia tej działalności, rzetelność ksiąg lub informacji udzielanych w trakcie kontroli budzą jej wątpliwości .
 2. Komisja Rewizyjna może na koszt Spółki powołać biegłego, mającego odpowiednie przygotowanie zawodowe, do zbadania stanu urządzeń melioracyjnych jeżeli prawidłowość prowadzonych prac lub informacji udzielanych w trakcie kontroli budzą jej wątpliwości .
 3. Wynagrodzenie powołanych biegłych, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalane jest w umowie z zarządem Spółki.

Rozdział V

Nadzór i kontrola nad działalnością Spółki

§ 33

Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki sprawuje Starosta.

§34

 1. Zarząd Spółki Wodnej obowiązany jest do przedłożenia Staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni od ich podjęcia.
 2. Uchwały organów Spółki Wodnej sprzeczne z prawem lub statutem Spółki są nie ważne. O nieważności uchwał w całości lub części orzeka Starosta w drodze decyzji w terminie nie dłużej niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 3. Starosta wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.
 4. Decyzja, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna. Spółka może zwrócić się do Starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu Spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§35

 1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez Zarząd prawa lub statutu Starosta może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd wyznaczając osobę pełniącą jego obowiązki.
 2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1 stała się ostateczna osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu jest obowiązana zwołać Walne Zgromadzenie w celu wybrania nowego Zarządu.
 3. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu, Starosta może w drodze decyzji ustanowić Zarząd Komisaryczny Spółki na czas oznaczony nie dłuższy niż rok.

Rozdział VI

Rozwiązanie Spółki

§ 36

 1. Spółka Wodna może być rozwiązana uchwalą Walnego Zgromadzenia.
 2. Spółka Wodna może być rozwiązana przez Starostę w drodze decyzji, jeżeli:
  1. działalność Spółki narusza prawo lub statut,
  2. upłynął termin, na jaki został ustanowiony Zarząd Komisaryczny, o którym mowa w § 32 ust. 3 a Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu.
  3. liczba członków jest mniejsza niż 3 osoby fizyczne lub prawne.

§ 37

 1. Rozwiązanie Spółki Wodnej następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania Spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem wyrazu „w likwidacji" zachowując osobowość prawną.
 2. Likwidatorem Spółki może być członek Zarządu lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 3. W przypadku rozwiązania Spółki na podstawie decyzji, o której mowa w § 36 ust. 2 likwidatora wyznacza Starosta.
 4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Spółki i podejmuje w imieniu Spółki czynności niezbędne do zakończenia jej działalności.
 5. Likwidator wynagradzany jest na koszt Spółki.
 6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub w statucie Spółki wodnej. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora odpowiadają oni solidarnie.

§ 38

 1. Zobowiązania Spółki będącej w likwidacji pokrywane są w kolejności:
  1. zobowiązania ze stosunku pracy;
  2. zobowiązania w zakresie danin publicznych;
  3. koszty prowadzonej likwidacji;
  4. inne zobowiązania.
 2. Mienie pozostałe po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółki zostaje podzielone pomiędzy członków Spółki.

§ 39

Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia Spółki w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie Spółki Wodnej z Katastru Wodnego.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 40

Gminna Spółka Wodna Raszyn może być członkiem Związku Spółek Wodnych.

§ 41

 1. Delegaci do Związku Spółek Wodnych wybierani i odwoływani są na walnym zgromadzeniu Spółki spośród członków Spółki będących osobami fizycznymi w trybie przewidzianym dla Zarządu Spółki.
 2. Liczbę delegatów do Związku Spółek Wodnych ze Spółki określa Związek Spółek Wodnych.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Wodne. Niniejszy statut został zatwierdzony decyzją starosty Powiatu Pruszkowskiego z dnia ………………………… nr………………………… Gminna Spółka Wodna Raszyn została wpisana do katastru wodnego pod numerem 314.

Załącznik do Statutu Spółki Wodnej Raszyn

 1. Spółka Wodna Raszyn liczy 497 członków, w tym:
  1. osób fizycznych korzystających z urządzeń eksploatowanych przez Spółkę - 495 członków:
  2. osób prawnych korzystających z urządzeń eksploatowanych przez Spółkę - 2 członków:
 2. Stan urządzeń melioracyjnych na zmeliorowanym:
  1. 740 ha drenowania,
  2. 52 ha zmeliorowane drenami,
  3. 18 km rowów,
  4. 103 sztuki budowli przejazdowych,
  5. 112 sztuk studni drenarskich,
  6. 117 sztuk wylotów drenarskich.
 3. Wykaz osób wybranych do Zarządu Spółki, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów:
  1. Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Raszyn:
   • Leszek Maor - Przewodniczący Zarządu
   • Grzegorz Bąk – Członek Zarządu
   • Zbigniew Tokarz – Członek Zarządu
  2. Komisja Rewizyjna:
   • Stanisław Olesiński - Przewodniczący Komisji
   • Gabriela Kaczorowska - Członek Komisji
   • Sławomir Gajewski - Członek Komisji

    

  * zmieniony uchwałą nr 2/5/2014 Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 22 maja 2014 roku.

Joomla templates by a4joomla